O nás

 • Zřizovatel: Město Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6
 • Název školy: Mateřská škola Lomnice nad Popelkou
 • Sídlo ředitelství: Josefa Kábrta 209, Lomnice nad Popelkou
 • Ředitelka: Ludmila Zákoutská
 • Vzdělávací místo Dášenka: Karla Čapka 1084, Lomnice nad Popelkou
 • Vedoucí učitelka: Lenka Vaňoučková
 • Právní forma školy: příspěvková organizace
 • Kapacita školy: 90 dětí
 • Kapacita školní jídelny: 160 jídel

MOTTO: „ Ať jsou nám tři nebo pět, chceme poznat celý svět.“

Mateřská škola

plní svoji výchovnou funkci od 1.9.1964, dříve sloužila dětem pracujících rodičů v Technolenu. 1.1.1993 se stalo jejím zřizovatelem Město Lomnice nad Popelkou, od 1.12.1993 nese název Dášenka. 1.1.2017 byla sloučena s Mateřskou školou Lvíček pod názvem MATEŘSKÁ ŠKOLA LOMNICE NAD POPELKOU.

V MŠ  jsou v provozu tři třídy, je zapsáno 75 dětí. Do tříd jsou děti rozděleny podle věku.
Budova školy je dvoupodlažní, nově zateplená, třídy jsou světlé, prostorné s vyhřívanými podlahami.
V suterénu je vybudovaná sauna s ochlazovacím bazénkem a odpočívárnou, vybavená tělocvična.

Součástí školy je velká zahrada obklopená vzrostlými stromy, vybavená dřevěnými zahradními prvky, trampolínou, velkým dopravním hřištěm a čtyřmi pískovišti.

Bezpečnostní opatření školy:

 • budova je zabezpečena bzučákem, který znemožňuje dětem opustit školu bez doprovodu dospělé osoby.
 • Rodiče a jimi pověřené osoby znají kód pro vstup do mateřské školy.
 • Návštěvy pro vstup musí použít videotelefon.
 • Vstupní dveře do budovy jsou osazeny kamerami.

Filozofie našeho vzdělávacího programu:

 • Dětství je plnohodnotnou součástí života, k jeho naplnění a bohatému prožití směřují výchovné a vzdělávací aktivity.
 • V centru naší pozornosti stojí dítě, celistvá osobnost mající stránku zdravotní, tělesnou, psychickou, s potřebami vnímat, cítit, přemýšlet a konat.
 • Bereme dítě takové, jaké je – s chybami, přednostmi. Budeme mu oporou, jistotou při hledání sama sebe a svého místa mezi dětmi.
 • Aktivity dítěte nechápeme jako izolované, nýbrž vzájemně propojené mezi sebou a motivované prostředím, ve kterém probíhají.
 • Respektujeme specifika jednotlivých stádií vývoje dítěte.
 • Respektujeme právo dítěte na svůj vnitřní svět.
 • Je výrazem pedagogického mistrovství umět do něho nahlédnout a zužitkovat jeho obsah ve prospěch dítěte.
 • Ve výchovně vzdělávacích aktivitách stavíme na postupu od známého k neznámému, od jednoduchého ke složitějšímu. Podporujeme vnitřní motivaci dítěte, která ústí do činnosti ze zájmu, potřeby a chtění s dlouhotrvajícím efektem.
 • Klademe důraz na otevřenou a vstřícnou komunikaci dítěte s vrstevníky i dospělými. Komplexní výchovu dítěte chápeme jako vzájemné působení dítěte, dospělého a prostředí, ve kterém se realizuje. Dospělí plní roli partnera, koordinátora, zprostředkovatele, nikoliv ovladatele.
 • Jádrem a východiskem našeho vzdělávacího programu „Toulky světem a přírodou“ je osobnost dítěte. Klade důraz na odbornou kvalifikaci a lidské hodnoty učitele, opírá se o týmovou spolupráci. Je zpracován pro celou školu jejím kolektivem, obsahuje srozumitelnou filozofii výchovy a cílů výchovně vzdělávací práce školy.

Vzdělávací program

„ TOULKY SVĚTEM A PŘÍRODOU“

OKRUHY

 • Barevný podzim
 • Kouzelná zima
 • Probouzení jara
 • Sluníčko, popojdi maličko

OBLASTI PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • Dítě a jeho svět
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

 Nyní jsou v provozu tři třídy: BERUŠKA, MOTÝLEK, SLUNÍČKO

TÉMATA

 • Hola, hola, školka volá
 • Podzimní čarování
 • Bude zima, bude mráz
 • Vánoce, Vánoce přicházejí
 • Zima, ta nás nezaskočí
 • Pojďme spolu do pohádky
 • Svět kolem nás
 • Jak přichází jaro
 • Už jsem velký
 • Těšíme se na prázdniny

 

 O třídě BERUŠKA:

navštěvují ji nejmladší děti od dvou do tří let. Snažíme se citlivým a individuálním přístupem ulehčit a zpříjemnit dětem přechod z domácího prostředí mezi nové kamarády.

Během dne k motivaci často využíváme maňásky, kreslíme, malujeme experimentujeme s barvou. Hodně zpíváme, tancujeme, využíváme rytmické nástroje a dětská říkadla. Cvičíme, hrajeme pohybové hry.

Nenásilně děti vedeme k samostatnosti a sebeobsluze. Při ranních hrách rozvíjíme fantazii a jemnou motoriku dětí.

Malé děti jsou náchylné k respiračním onemocněním, proto ve třídě používáme čističku a zvlhčovač vzduchu. Už malé Berušky mají možnost otužovat se v naší školkové sauně.

Naším cílem je, aby děti u nás byly spokojené a na vstup do mateřské školy rády vzpomínaly.

O třídě MOTÝLEK:

do této třídy chodí děti ve věku 3-4 let. Mají zde bohatý program, aktivity odpovídající věku dětí. Děti mají k dispozici spoustu didaktických a společenských her, konstruktivních stavebnic  pro rozvoj fantazie i jemné motoriky. 

Rozvíjíme základy sebeobsluhy, jazykové schopnosti, přátelské vztahy v kolektivu, sebevědomí a samostatnost.

V této třídě intenzivně budujeme základy společenského chování, rozumových, tělesných, výtvarných a hudebních schopností tak, aby děti byly spolehlivě připraveny na život ve společnosti.

 

O třídě SLUNÍČKO:

do třídy jsou zařazeny děti od 4 let věku, děti předškolní a s odkladem školní docházky. Důraz je kladen na individuální přístup ve výchovných činnostech, které odpovídají věku dětí.

Děti mají širší nabídku nadstandartních aktivit – lyžování, plavání, angličtina…

Snažím se o všeobecný rozvoj dítěte – jazykové a vyjadřovací schopnosti, zručnost a tvořivost, vytváření matematických představ, schopnost soustředit se na danou činnost, tělesnou zdatnost a obratnost, získávání vědomostí o světě kolem nás.

 

Záměr školy

„ Naším cílem jsou šťastné a sebevědomé děti schopné uplatnit se v dnešním světě.“