VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY

 1. Děti se do MŠ přijímají zejména od 6.30 do 8.15 hodin. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do mateřské školy kdykoliv dle potřeby rodiny, dítě musí být         nahlášené ke stravování.
 2. Rodič předá dítě osobně paní učitelce, teprve potom opustí mateřskou školu. Upozorňuji, že rodiče nesou veškerou zodpovědnost za svoje dítě až do doby,      dokud nevstoupí do třídy.
 3. Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte z MŠ pověřit jinou osobu (formuláře u p. učitelek). Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě              nikomu jinému, než jeho rodiči!
 4. Při vstupu dítěte do mateřské školy nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim, vždy se mohou rodiče s učitelkami dohodnout na vhodném postupu.
 5. Rodiče nahlásí výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte.
 6. Rodič ihned hlásí změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení, změnu zdravotní pojišťovny dítěte.
 7. Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny.
 8. Do mateřské školy dětem nedávejte cukrovinky, žvýkačky.
 9. Sledujte, prosím, nástěnku jsou na ni zveřejňovány aktuální zprávy pro rodiče.
 10. Oznámení, stížnosti a podněty k práci mateřské školy podávejte u zástupkyně ředitelky.
 11. Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb.
 12. Mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Toulky světem a přírodou“.
 13. Rodiče jsou pravidelně informováni o dění v mateřské škole, mají právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení problémů a to zejména na schůzkách s rodiči, kde jsou tato témata vždy otevřená diskusi.
 14. Rodiče mají právo kdykoliv požádat o konzultaci s učitelkou.

Jediná správná cesta je cesta důvěry, otevřenosti, vzájemné spolupráce.

Jsme tu pro Vás a šťastné dítě je v rukou nás všech.